Current Students and Postdocs


Xiaoyu Wang ,   Postdoc

Shuang Qiu ,   Postdoc

Rui Yang ,   PhD

Shizhe Diao ,   PhD

Qing Lian ,   PhD

Xiao Zhou ,   PhD

Rui Pan ,   PhD

Renjie Pi ,   PhD


Hanze Dong ,   PhD


Yong Lin ,   PhD

Chenlu Ye ,   PhD

Ying Su ,   PhD

Yifan Hao ,   PhD

KaShun Shum ,   Mphil

Paat Helbert ,   Mphil

Wei Xiong ,   Mphil


Former Students and Postdocs


Xinwei Shen ,   postdoc at ETH

Haishan Ye ,   Assistant professor at Xi-An Jiaotong University

Weizhong Zhang ,   Assistant professor at Fudan University

Luo Luo ,   Assistant professor at Fudan University

Cong Fang ,   Assistant professor at Peking University

Kean Ming Tan ,   Assistant professor at University of Michigan

Qiang Sun ,   Associate professor at University of Toronto

Matus Telgarsky ,   Assistant professor at UIUC

Daniel Hsu ,   Associate professor at Columbia University

Yuhui Ding ,   PhD student at ETH

Zhichao Huang ,   Research scientist at Byte Dance

Peilin Zhao ,   Research scientist at Tencent

Lei Han ,   Research scientist at Tencent

Yaowei Huang ,   Engineer at Ants Financial

Dong Dai ,   Director of Global HEOR at Daiichi Sankyo, Inc

Ting Yang ,   Data Sientist at Yelp

Binnie Yiu ,   Engineer at CLP

Daniel Vainsencher ,   Consultant at Nirinor, LLC